טבלת המרת צ'קים חוזרים

מ-1 ש"ח ועד 2500 ש"ח לפי 50% מהערך הנקוב בצ'ק

מ-2501 ש"ח ועד 5000 ש"ח לפי 40% מהערך הנקוב בצ'ק

מ-5001 ועד 7500 ש"ח לפי 35% מהערך הנקוב צ'ק

מ-7501 ועד 10,000 ש"ח לפי 30% מהערך הנקוב בצ'ק

מ-10,000 ועד בכלל ע"פ שיקול דעת החברה


(**בכפוף לאישור החברה על תקינות הצ'ק , לאחר בדיקת החייב במערכת,יקבע שווי אחוזי המרה)

צ'קים **למוטב בלבד** עד 3,000 ש"ח לפי 30% מערך הנקוב בצ'ק.
(*) במידה והחייב ימצא לאחר בדיקה פושט רגל ו/או באיחוד תיקים ו/או בכינוס נכסים ו/או הוכרז כמוגבל באמצעים יתכנו בהצעה שינויים בהמרה.

תקנון - תנאי שימוש

כללי

1. אתר האינטרנט www.023.co.il  ו/או www.tradeincheck.co.il  ו/או כל אתר המציג את שיטת טרייד אין צ'ק באישור טרייד אין צ'ק שפותח ומופעל ע"י טרייד אין צ'ק (להלן: "טרייד אין צ'ק"), שמשמש כאתר סחר אלקטרוני להמרת מוצרים בשיטת טרייד אין צ'ק על ידי ציבור הגולשים באינטרנט ו/או האוחזים בשיקים חוזרים המעוניינים לבצע המרה באמצעות האתר.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה ו/או המרה שתתבצע 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה ו/או המרה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טרייד אין צ'ק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולאשר את הסכמתך לתוכנו.על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טרייד אין צ'ק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולאשר את הסכמתך לתוכנו.

3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של טרייד אין צ'ק ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

7. משתמש הזכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

7.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

8. האתר מוגבל לקבלת מידע בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת טרייד אין צ'ק. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר

תנאי העסקה

לקוח, המעוניין להשתמש באתר לצורך המרת השיקים החוזרים שברשותו ובתנאי שהשיקים החוזרים עומדים בתנאי ההמרה אותם תקבע טרייד אין צ'ק מפעם לפעם ע"פ שיקולה הבלעדי והמסחרי בלבד, יוכל לבצע המרת שיקים חוזרים כנגד קבלת שיק ו/או קופון לצורך מימוש באתר.

ע"ג השיק ו/או הקופון יהיה מצוין סכום השיק ומס' הקופון שישמש את הלקוח לבצע את ההמרה ו/או הרכישה באתר. פתיחת גובה הרכישה הכתוב עפ"י הצ'ק שקיבלתם בהמרה יתבצע תוך שבעה ימי עבודה, מיום מסירת הצ'ק הקופון לידכם בכפוף לקבלת הצ'קים החוזרים בחברה ותקינותם.

במידה והצ'קים שהגיעו לחברה אינם תקינים ואינם עומדים בתנאי הקבלה כפי שיקבעו ע"י החברה מפעם לפעם, אזי יוחזרו לידכם השקים והקופון יבוטל ו/או הצ'ק יבוטל לאלתר ולא תוכלו לבוא בטענה כלשהי כלפי החברה או מי מטעמה.

ברור וידוע למקבל הקופון ו/או השיק כי תוקפו של הקופון/שיק ו/או מימושו יהא תקף למשך 60 יום בלבד ולאחר המועד הנ"ל תוקפו יפוג וגובה המסגרת שהוקצתה לו לצורך המימוש באתר תסולק וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

הלקוח הוא אותו אדם שמסר את השקים החוזרים לחברה וקיבל תמורתם את הקופון, ובכפוף להסכם מכירת הצ'קים החוזרים אשר נחתם בין הצדדים

ברור וידוע ללקוח כי  את ההזמנה יצטרך לבצע הלקוח בעצמו באתר בלבד, לפי ההסבר של משתמש באתר לצורך מימוש.

ברור וידוע ללקוח כי מלאי המוצרים משתנה מפעם לפעם בהתאם למלאים הקיימים של ספקי טרייד אין צ'ק בארץ ו/או בחו"ל ולטרייד אין צ'ק לא תהיה כל אחריות במידה ופריט ו/או מוצר כלשהו יחסר מהמלאי ולא ניתן יהיה להזמינו.

במידה ומוצר מסוים יאזל מהמלאי ההזמנה והחיוב בגינם יבוטלו והלקוח יוכל לבחור מוצר אחר בסכום המקורי שעמד לזכותו וטרם מומש.

ברור וידוע ללקוח כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת והלקוח מודע לכך טרם מימוש ו/או ביצוע העסקה.

אספקה ,דמי משלוח וטיפול.

אספקת מוצרים

חשוב לציין שטרייד אין צ'ק מזמינה בעבור הלקוח את המוצרים שבחר מספקים שונים ודואגת להעביר את בתשלום בגינם לאותם ספקים ועלות המשלוחים בתנאים מסחריים שיקבעו מפעם לפעם בן הספקים לבין טרייד אין צ'ק ואין המחיר המופיע על גבי האריזה והמשלוח משקף את מחירו של המוצר לצרכן ו/או את ערכו הריאלי אלה לצורכי התחשבנות של התנאים המסחריים שבין טרייד אין צ'ק לספק ללא קשר למחיר לצרכן המופיע באתר. ואולם אין טרייד אין צ'ק נושאת באחריות המוצר ותקינותו, אלא האחריות היצרן, היבואן, הספק ו/או המשלח בלבד.

טרייד אין צ'ק מתחייבת לטפל מול הספק במוצר/ים שהוזמנו, בתנאים הבאים:

1. הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסלוקו בישראל בגין דמי המשלוח כפי שייקבעו באתר מפעם לפעם.

2. חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה.

3. הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים ועדכן את שמו ואת כתובתו בהזמנה בשפה האנגלית בלבד ובצורה תקינה וללא שגיאות!!! וזאת לצורך העברת הנתונים לספקים בחו"ל. חובה לציין כי מחדל שייגרם מעצם אי הקלדה נכונה של שם המזמין ו/או כתובתו ו/או כל הנדרש לצורך ביצוע ההזמנה והלוגיסטיקה הכרוכה בכך יחול אך ורק על המזמין/ הלקוח ולטרייד אין צ'ק לא תהיה כל אחריות בעניין זה.

4. הלקוח השתמש בקופונים ברי תוקף שהונפקו לו על ידי חברת טרייד אין צ'ק במסגרת הזמן שנקבע בן הצדדים ע"ג הקופון הצ'ק למימוש.

לאחר תום תאריך המימוש יפוג תוקפו של הקופון והלקוח לא יוכל לבוא בשום טענה ושום תלונה כלפי טרייד אין צ'ק, אלא אם כן בחרה טרייד אין צ'ק להעריך את תוקפו של הקופון מפאת עיכובים באספקה ו/או חוסרים במלאי אצל הספקים, ואולם הארכת קופון הינה לשיקול דעת הבלעדי של טרייד אין צ'ק.

טרייד אין צ'ק עושה כל מאמץ לדאוג לכך שמוצרים המופיעים בפרסום יימצאו במלאי. עם זאת, במידה ויתברר כי המוצר/ים שהזמנת אזל/ו מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את העסקה, טרייד אין צ'ק לא תהיה חייבת לספק את המוצר/ים במקרה כזה כספך יוחזר ו/או קופון זיכוי יהיה תקף לרכישה אחרת. במקרה בו המוצר אזל מהמלאי, תהא טרייד אין צ'ק  רשאית לבחור לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך. במקרה של ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי טרייד אין צ'ק בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

טרייד אין צ'ק שולחת את מוצריה באמצעות צ'יטה, דואר ישראל ו/או חברת פד אקס ו/או כל חברה אחרת העוסקת בשליחויות לכל חלקי הארץ. המוצרים נבדקים ונארזים בקפידה לפני המשלוח תוך הקפדה על אבטחת שלמות המוצר בזמן המשלוח ובאחריות הספק בלבד. לא תהיה לטרייד אין צ'ק כל אחריות על מוצר שבור ו/או פגום ו/או שהגיע לא לשביעות הלקוח. אחריותה של טרייד אין צ'ק הינה לשלם לספק בלבד בגין המוצר ולדאוג שיישלח אל הלקוח.

לא ניתן לבצע איסוף עצמי

מועד אספקה: זמן האספקה הוא עד 30 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי או טרייד אין צ'ק. ימי העסקים לעניין זה הם לפי ימי השבתון והחגים הנהוגים במקום מושבו של הספק ו/או מהיכן שהמוצר הוזמן, אם בארץ ואם בחו"ל,  ימים א'-ה' בלבד, טרייד אין צ'ק לא תהיה אחראית לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה – כגון אירועים ביטחוניים, פעולות איבה, פגעי טבע, תאונות, שביתות והשבתות, תקלות במערכות המחשוב ו/או התקשורת. במקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצר או שירות, תעשה טרייד אין צ'ק ככל שתוכל לנסות ולעזור ללקוח  בהתנהלות מול הספק. האחריות אינה בשום מקרה על טרייד אין צ'ק.

ביטול עסקה ע"פ חוק הגנת הצרכן

מוסכם בין הצדדים כי חוק הגנת הצרכן לא יחול בשום אופן על עסקת ההמרה הואיל ולא מדובר ברכישה אלא בעסקת החלפה [ "ברטר" ] בגין שיק חוזר , חוב כנגד מוצר, ועל כן לא ניתן לבטל את העסקה מצד הלקוח.

טרייד אין צ'ק תהא רשאית לבטל את העסקה בכל מצב של חשש למרמה ו/או שמדובר בשיקים גנובים ו/או במושך השטר אינו חתום ע"ג השטר ו/או במידה וקיים חשד לזיוף ו/או שינוי ע"ג השיק ו/או שיק פגום מסיבה טכנית ו/או שיק לא סחיר ו/או שסיבת ההחזרה של השיק אינה מחוסר כיסוי ו/או כל סיבה אחרת שלא עומדת בקרטריונים שקבעה ו/או תקבע טרייד אין צ'ק מפעם לפעם.

לאחר ביצוע ההמרה/ העסקה ומסירת השיקים לא יכול הלקוח לחזור בו מהעסקה ו/או לבטלה ויהיה מחוייב למימוש הקופון/השיק על פי תנאיו.

הצהרת הלקוח

הלקוח מצהיר כי טרם ביצוע העסקה /ההמרה קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לתנאיו ולשביעות רצונו ולאחר שגלש באתר זמן ממושך והבין והתרשם מכל הכתוב והמוצג בו. הלקוח מצהיר כי תמהיל המוצרים ומחיריהם לשביעות רצונו ועשה את עסקת ההמרה תוך כדי כך שהאחוזים שקיבל הם לשביעות רצונו וכן הם מהווים את מלוא התמורה המגיעה לו וכן ראה את עצמו כשותף לתרומה ולמצוות כחלק מהעסקה וכחלק ממערך טרייד אין צ'ק למען הקהילה [ התרומה תקבע ע"פ שיקולה הבלעדי של טרייד אין צ'ק בלבד מפעם לפעם.

הלקוח מצהיר כי השיקים החוזרים שמועברים לטרייד אין צ'ק במסגרת עסקת ההמרה הינם בבעלותו הבלעדית וכי הוא בעל החזקה בשיקים והוא זה שנתן את מלוא התמורה בגינם ועסקת היסוד שנעשתה לגבי שיקים אלו הינה חוקית ואין כל מניעה חוקית לסחר את השיקים לטרייד אין צ'ק.

טרייד אין צ'ק תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

1. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

2. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע הפעולה ו/או צד ג' כלשהו;

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך וטרייד אין צ'ק תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך בגין דמי המשלוח. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי טרייד אין צ'ק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

מחירים

כל מחירי המוצרים והשירותים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח. בסמוך לכל מוצר ו/או שירות המפורסם באתר, רשומים דמי הטיפול והמשלוח. אלא אם כן מצוין אחרת במפורש . ואין המחיר המופיע על גבי האריזה והמשלוח משקף את מחירו של המוצר לצרכן ו/או את ערכו הריאלי אלה לצורכי התחשבנות של התנאים המסחריים שבין טרייד אין צ'ק לספק ללא קשר למחיר לצרכן המופיע באתר. ואולם אין טרייד אין צ'ק נושאת באחריות המוצר ותקינותו, אלא האחריות היצרן, היבואן, הספק ו/או המשלח בלבד.

אחריות לשירותי האתר

השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טרייד אין צ'ק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

טרייד אין צ'ק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, טרייד אין צ'ק איננה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

טרייד אין צ'ק ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית

הצהרת פרטיות ואבטחת מידע

טרייד אין צ'ק דואגת לכך שתיהנו מביטחון מקסימלי בעת רכישה באתר. הרכישה באתר מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL – שיטה שאושרה על ידי חברות האשראי לביצוע עסקאות באינטרנט. בשיטה זו, הנתונים האישיים שלך, כולל מס' כרטיס האשראי, עוברים לשרת האינטרנט כשהם מוצפנים ונראים כרצף חסר משמעות של סימנים ומספרים שאינם ניתנים לפענוח.

טרייד אין צ'ק מקפידה על שמירת הוראות חוק הגנת הפרטיות. פרטי הלקוחות רשומים במאגר, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר. טרייד אין צ'ק מתחייבת שלא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים.

אם תבקש להימחק ממאגר המידע, הינך יכול לעשות זאת בכל עת, באמצעות פניה בכתב לטרייד אין צ'ק, ת.ד 277 קרית חיים  ו/או באמצעות שירות הלקוחות. בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון רב קווי 072-2650625 ו/או מייל service@tradeincheck.co.il

טרייד אין צ'ק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, טרייד אין צ'ק לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הסכמה לשליחת דברי פרסומת

טרייד אין צ'ק ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההרשמה לאתר או לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES), לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדברי פרסומת על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי טרייד אין צ'ק, העשויים לעניין אותך. את דברי הפרסומת טרייד אין צ'ק תהיה רשאית להביא לידיעתך, בין השאר באמצעות: (א) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ב) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ג) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת באחת הדרכים המנויות לעיל, הינך מתבקש לסמן את סירובך לקבלם בחלון המיועד לכך בסמוך לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי אתה תהיה רשאי, בכל עת, לשלוח הודעת סירוב להמשך קבלת דברי פרסומת, כאמור לעיל. הודעת סירוב, כאמור, יכולה להישלח על ידך בכתב בדואר אלקטרוני לאתר ו/או בדואר רשום ל: טרייד אין צ'ק, ת.ד. 277 קרית חיים ו/או באמצעות שירות הלקוחות. בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון רב קווי 072-2650625 ו/או מייל service@tradeincheck.co.il

שרות לקוחות

1. ניתן לפנות אל שרות הלקוחות בכל שאלה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון רב קווי 072-2650625 ו/או מייל service@tradeincheck.co.il

2. צוות שירות הלקוחות ישמח לעמוד לרשותכם בשאלות לגבי המוצרים והשירותים , כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות על המוצר.

3. האחריות למוצרים הינה על פי כתב האחריות המצורף למוצר במידה ומצורף ו/או אחריות הספק המשלח בלבד.

4. במקרה של תקלה במוצר, תוך כדי השימוש בו, יש לפנות למעבדות השירות המפורטות בכתב האחריות.

שיפוט

הדין החל על הסכם זה ועל הזמנותיך, הוא הדין הישראלי בלבד. מוסכם וידוע ללקוח כי סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע לשימוש באתר זה לרבות עסקת ההמרה וכל הקשור בכך מוענקת בזאת לביהמ"ש שבמחוז חיפה, ולו בלבד.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 25 במאי, 2013 וניתן לשינוי בכל עת ע"י טרייד אין צ'ק על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

חזור לחונות >>